Pozytywnie OtwarciPozytywnie Otwarci

Główna Program Konkurs Kapituła Jak żyć z HIV Kontakt


Kryteria konkursu Pozytywnie Otwarci 2024

Kapituła, która będzie oceniać wszystkie prawidłowo zgłoszone projekty, w swoim wyborze będzie kierować się w szczególności Kryteriami Konkursu „Pozytywnie Otwarci 2024”:

Znaczenie problemu

• Czy podjęte działania odpowiadają na istotne potrzeby społeczne?

• Kto jest beneficjentem działań i jak liczna jest (lub perspektywicznie może być) grupa beneficjentów?

Rezultaty

• Jakie są przewidywane realne rezultaty podjęcia działań?

• Jakie są dotychczasowe efekty działań, jeśli wniosek dotyczy rozwijania projektów już istniejących?

• W jaki sposób uzyskane korzyści uzasadniają poniesione koszty?

Innowacyjność

• Charakter i zakres innowacyjności w podejściu do problemu. Jaka jest dotychczasowa praktyka postępowania w zagadnieniu, którego Projekt dotyczy i w czym działania opisane Projektem przyczynią się do poprawy tej dotychczas stosowanej praktyki?

• Czy Projekt wspiera nowe grupy docelowe, które do tej pory nie korzystały z edukacji, wsparcia lub profilaktyki HIV/AIDS, HCV i/lub innych STI?

• Czy Projekt odpowiada na niezaspokojone dotąd potrzeby grupy docelowej?

• Czy zaproponowane w Projekcie narzędzie jest nowe dla danej grupy docelowej lub problemu, czy było już używane w danej grupie docelowej i czy było efektywne?

Metodologia

• Czy podjęte działania są zorientowane na konkretne, jasno określone cele?

• Czy cel jest mierzalny lub może być zdefiniowany z użyciem mierzalnych wskaźników (statystyki)?

• Czy planowane działania mają charakter działań jednorazowych, czy powtarzalnych lub wprowadzonych trwale?

• Czy oceny znaczenia i osiąganych rezultatów oparte są o jasne, wymierne kryteria?

informacje

Copyright by © Gilead Sciences Poland 2017 - All rights reserved | PL-HIV-2020-09-0013 | Nota prawna | Polityka cookies | Zdarzenia niepożądane