Pozytywnie OtwarciPozytywnie Otwarci

Główna Program Konkurs Kapituła Jak żyć z HIV Kontakt


Regulamin Konkursu "Pozytywnie Otwarci 2024"

I. Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Pozytywnie Otwarci" określanego dalej jako „Konkurs" i zapewniającym nagrody w Konkursie jest firma Gilead Sciences Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000350550, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50000,00 PLN, NIP 107-001-58-00, zwana dalej: „Organizatorem".

2. Patronem merytorycznym Konkursu jest Krajowe Centrum ds. AIDS.

3. Patronat honorowy Konkursu objął Prezydent m.st. Warszawy.

4. Patronat honorowy Konkursu objął Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.

5. Patronat medialny Konkursu objęło czasopismo „Służba Zdrowia".

6. Patronat medialny Konkursu objęło wydawnictwo Termedia.

7. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin") określa zasady Konkursu „Pozytywnie Otwarci 2024".

8. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Konkurs organizowany jest z wykorzystaniem strony internetowej: www.pozytywnieotwarci.pl (dalej: „Serwis").

10. Konkurs będzie trwać od 2 kwietnia 2024 roku do 28 czerwca 2024 roku włącznie, który to termin stanowi ostateczny termin nadsyłania Projektów na adres poczty elektronicznej Organizatora – [email protected].

11. Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w dwóch ogólnych Obszarach:

• Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.

• Profilaktyka jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV, HCV i STI wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.

12. W roku 2024 w ramach ogólnych Obszarów, o których mowa w punkcie 11, celem Konkursu będzie w szczególności zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w bardziej szczegółowych Obszarach:

I. EDUKACJA PROZDROWOTNA:

Profilaktyka zakażeń HIV, STI oraz HCV prowadzona poprzez połączenie działań w przestrzeni miejskiej, klubach, a także na imprezach plenerowych z kreatywnymi działaniami w mediach społecznościowych.

II. TESTOWANIE:

1. Promocja testowania w kierunku zakażenia HIV jako kluczowe narzędzie walki z epidemią tego wirusa w świetle rosnącej z roku na rok liczby nowo wykrywanych zakażeń i zmian w populacji osób żyjących z HIV w Polsce.

2. Promocja testowania w kierunku zakażenia HCV jako klucz do eliminacji WZW C w Polsce w świetle dostępności nieodpłatnych terapii skutkujących trwałym wyleczeniem.

III. ŚWIADOME ŻYCIE Z WIRUSEM:

Działania edukacyjne na temat możliwości normalnego życia z HIV ze szczególnym uwzględnieniem zasady Niewykrywalny=Niezakaźny skierowane do osób po niedawnej diagnozie.

IV. DZIAŁANIA ANTYSTYGMATYZACYJNE:

Działania edukacyjne mające na celu ograniczenie stygmatyzacji osób żyjących z HIV w Polsce.

Projekty powinny zakładać opcję i możliwość przeprowadzenia wszystkich aktywności w formie wirtualnej za pośrednictwem np. Internetu w razie wystąpienia przyczyn, które by uniemożliwiały lub znacząco utrudniały realizację działań w formie tradycyjnej.

II. Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych oraz publicznych placówek ochrony zdrowia na terytorium RP.

2. Organizator ma prawo do weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator może zażądać przedstawienia dokumentów i oświadczeń oraz wyrażenia zgód potwierdzających spełnienie warunków udziału w Konkursie, o których mowa w Regulaminie, w formie pisemnej i przesłanie ich na adres Organizatora. W przypadku nieotrzymania ich przez Organizatora, Organizator może uznać, że dokumenty, oświadczenia i zgody nie zostały złożone, co będzie wiązało się z wyłączeniem z grona Uczestników Konkursu.

3. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. Zapoznanie się oraz zaakceptowanie treści Regulaminu jest koniecznym warunkiem dokonania rejestracji oraz wzięcia udziału w Konkursie.

4. Za Uczestnika Konkursu uznaje się podmiot wymieniony w Formularzu Zgłoszeniowym. Autorem Projektu jest osoba lub zespół osób. Autor zgłaszanego w Konkursie Projektu musi być pełnoletni.

5. Nadesłanie Formularza Zgłoszeniowego oznacza automatycznie wolę wzięcia udziału w Konkursie. Osoba fizyczna, która nadsyła Formularz Zgłoszeniowy deklaruje jednocześnie w imieniu organizacji, którą reprezentuje, że ta zapoznała się z Regulaminem i że go akceptuje.

6. Nadesłanie Formularza Zgłoszeniowego oznacza automatycznie zgodę na wykorzystanie wizerunku Laureata Konkursu w postaci zdjęć i wypowiedzi z gali wręczania statuetek Pozytywnie Otwarci w materiałach prasowych oraz innych działaniach komunikacyjnych związanych z konkursem Pozytywnie Otwarci.

7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione przez Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, ani członkowie Kapituły Konkursu.

8. Jeśli w ramach projektu zgłoszonego w konkursie przewidywane są wykłady, zajęcia edukacyjne lub warsztaty, a także opracowanie stron internetowych, plakatów, ulotek lub innych komunikatów na temat HIV/AIDS kierowanych do szerokiego grona odbiorców, ich treść musi być przygotowywana we współpracy lub konsultowana ze specjalistą ds. HIV/AIDS. Może to być np. lekarz chorób zakaźnych lub certyfikowany doradca ds. HIV/AIDS. Imię, nazwisko oraz afiliacja wybranego specjalisty muszą zostać podane w formularzu zgłoszeniowym.

9. Jeśli w ramach projektu zgłoszonego w konkursie przewidywane są wykłady, zajęcia edukacyjne lub warsztaty, a także opracowanie stron internetowych, plakatów, ulotek lub innych komunikatów na temat HCV lub STI innych niż HIV kierowanych do szerokiego grona odbiorców, ich treść musi być przygotowywana we współpracy lub konsultowana ze specjalistą. Może to być np. lekarz chorób zakaźnych. Imię, nazwisko oraz afiliacja wybranego specjalisty muszą zostać podane w formularzu zgłoszeniowym.

III. Zasady udziału w Konkursie

1. Udział w Konkursie polega na przedstawieniu na Formularzu Zgłoszeniowym projektów nowych działań w Obszarze lub koncepcji rozwinięcia działań już prowadzonych, a następnie wykonaniu zadania konkursowego zgodnie z Projektem.

2. Formularz Zgłoszeniowy należy pobrać ze strony Serwisu: www.pozytywnieotwarci.pl.

3. Formularz Zgłoszeniowy zawiera poniższe dane:

i. Tytuł zgłaszanego Projektu.

ii. Nazwa Obszaru – jeden wybrany przez zaznaczenie X w odpowiednim okienku.

iii. Czas realizacji projektu zamykający się w przedziale od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

iv. Skrócony opis Projektu zwierający się w maksymalnie 1000 znaków ze spacjami.

v. Imię i nazwisko oraz afiliacja specjalisty ds. HIV/AIDS lub innego, odpowiadającego treści projektu, np. lekarza chorób zakaźnych lub certyfikowanego doradcy ds. HIV/AIDS współpracującego przy przygotowaniu/realizacji Projektu lub konsultującego przygotowywane przez realizatorów treści.

vi. Dane Uczestnika konkursu, to jest dane instytucji/organizacji zgłaszającej Projekt: nazwa Uczestnika, adres, numer telefonu, adres e-mail.

vii. Dane osoby upoważnionej do reprezentacji Uczestnika w konkursie, która w jego imieniu zgłasza Projekt i sygnuje wniosek: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

viii. Dane autora lub autorów Projektu działającego lub działających w imieniu instytucji odpowiedzialnej za implementację Projektu: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

ix. Dane osoby upoważnionej do odebrania Nagrody: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

x. Wysokość potrzebnych nakładów na realizację Projektu – do 30 000 PLN.

xi. Informacja czy Projekt będzie współfinansowany z innych źródeł.

xii. W przypadku współfinansowania, nazwę współfinansującego podmiotu (lub podmiotów), kwotę (kwoty) finansowania oraz sposób finansowania pozostałej części Projektu.

xiii. Kosztorys z podziałem na poszczególne elementy Projektu.

xiv. Rozszerzony opis zgłaszanego Projektu (maksymalnie 5400 znaków ze spacjami). Opis powinien wyjaśniać, dlaczego zgłaszany Projekt jest innowacyjny i/lub może być efektywny w osiąganiu celów Konkursu. Zgłaszający może odpowiedzieć we wniosku na następujące pytania:

a. Czy Projekt wspiera nowe grupy docelowe, które do tej pory nie korzystały z edukacji, wsparcia lub profilaktyki HIV/AIDS, HCV i/lub innych STI?

b. Jaki problem lub potrzeba zostanie zaspokojona w Projekcie? Czy Projekt odpowiada na niezaspokojone dotąd potrzeby grupy docelowej?

c. Jakie narzędzie zostanie zastosowane w Projekcie?

d. Czy to narzędzie było już stosowane w danej grupie docelowej? Czy zaproponowane w Projekcie narzędzie odbiega od dotychczasowej praktyki postępowania w zagadnieniu, którego Projekt dotyczy i w jaki sposób może być bardziej efektywne od przyjętej dotychczas praktyki?

e. Czy Projekt wykorzystuje nowe instrumenty w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów? Np. adaptację stosowanych dotychczas instrumentów do innej grupy docelowej, rozwój, modyfikację dotychczas stosowanych instrumentów w celu zwiększenia ich adekwatności, skuteczności i efektywności.

f. Jeśli dane narzędzie było już stosowane w danej grupie docelowej, to czy okazało się efektywne?

g. Jak proponowane rozwiązanie pozwoli osiągnąć zakładane cele Projektu.

h. Jak zgłaszany Projekt osiągnie trwałość lub upowszechnienie efektów?

xv. Sprawozdanie z realizacji Projektu, na który w poprzednich latach został przyznany danej instytucji grant w Konkursie Pozytywnie Otwarci (max 1800 znaków ze spacjami; dotyczy wyłącznie laureatów poprzednich edycji Konkursu Pozytywnie Otwarci). Sprawozdanie powinno zawierać krótki (do dwóch akapitów) opis zrealizowanego Projektu, informację o osiągniętych bądź nieosiągniętych celach, a także deklarację, że wszystkie środki otrzymane w ramach grantu zostały spożytkowane.

xvi. Oświadczenie.

xvii. Datę zgłoszenia.

xviii. Podpis odręczny i pieczęć lub kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis profilem zaufanym osoby upoważnionej reprezentującej Uczestnika (instytucję lub organizację) w imieniu którego zgłaszany jest projekt wraz ze wskazaniem podstawy upoważnienia.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wstępnej oceny i do ewentualnego wyłączenia z udziału w Konkursie Projektu niezgodnego z wymaganiami technicznymi lub merytorycznymi określonymi w Regulaminie.

5. Do Konkursu mogą być zgłaszane nowe Projekty lub Projekty już wdrożone, jednak pod warunkiem, że będą one zawierały kreatywne rozwinięcie i (lub) rozbudowę Projektów wdrożonych. Projekt powinien być oryginalną pracą pisemną autorstwa Uczestnika. Zabronione jest zgłaszanie Projektów, których udział w Konkursie może naruszać w jakikolwiek sposób którekolwiek prawa lub dobra osób trzecich, w tym w szczególności prawo autorskie, prawo do ochrony wizerunku lub prawo do prywatności. Każdy Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Projekt zgłoszony do Konkursu będzie całkowicie oryginalny, że nie będzie stanowić opracowań innych utworów i że nie zostały w nim wykorzystane jakiekolwiek inne utwory w całości lub w części, do których prawa mają osoby trzecie.

6. Uczestnik, zgłaszając nowy Projekt lub Projekt już wdrożony, który jest lub może być współfinansowany przez inny podmiot lub inne podmioty, jest zobowiązany podać nazwę tego podmiotu (podmiotów), kwotę (kwoty) współfinansowania oraz sposób współfinansowania.

7. Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż trzy Projekty. Jeśli jednak Uczestnik prześle więcej Projektów, pod uwagę będą brane tylko trzy ostatnie.

8. Jeden Projekt może zostać nagrodzony tylko jedną Nagrodą, a jej wartość nie może przekroczyć maksymalnej kwoty Nagrody wymienionej w art. VI, p.2.

9. Zgłoszenia w formie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego wraz z ewentualnymi załącznikami zawierającymi ważne w opinii składającego wniosek uzupełnienia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres [email protected].

W przypadku przesłania skanu Formularza Zgłoszeniowego w kilku oddzielnych plikach jpg, należy podpisać wszystkie strony. W przypadku przesyłania pliku pdf obejmującego cały Formularz należy podpisać Formularz jedynie na końcu.

Laureaci Konkursu mogą być zobowiązani do przesłania oryginałów wypełnionego i podpisanego Formularza wraz z ew. załącznikami pocztą na adres:

Konkurs Pozytywnie Otwarci

ul. Bonifraterska 17 lok. 675

00-203 Warszawa

IV. Wybór zwycięzców

1. Organizator dokona wstępnej oceny Projektów pod kątem zgodności z Regulaminem, w tym kryteriami Konkursu (takimi jak: obszary zgodnie z art. I, p. 11 i p. 12, wymagania techniczne zgodnie z art. III, p. 3) do dnia 6 września 2024 r.

2. Organizator powoła komisję konkursową („Kapituła Konkursu"), składającą się z nie mniej niż trzech członków, wybranych przez Organizatora. Członkowie będą reprezentować szerokie grono przedstawicieli środowisk społeczno-naukowych. Kapituła Konkursu będzie w imieniu Organizatora dokonywać wyboru Laureatów spośród Uczestników, których Projekty przeszły pozytywnie wstępną ocenę.

3. W skład Kapituły Konkursu mogą wejść:

Prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska, Śląski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gujski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jabłonowska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Paweł Mierzejewski, Gilead Sciences Poland J

anusz Michalak, wydawnictwo Termedia

Ks. Arkadiusz Nowak, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Dr n. med. Regina B. Podlasin, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Maria Seweryn, aktorka

Dr hab. n. med. Ewa Siwak, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

4. Członkostwo w Kapitule Konkursu „Pozytywnie Otwarci" jest honorowe.

5. Członek Kapituły Konkursu w jakikolwiek sposób związany z którymkolwiek ze zgłaszanych Projektów nie wypowiada się na temat Projektów zgłoszonych w tej samej kategorii i nie bierze udziału w głosowaniu.

6. Spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych Projektów, które pozytywnie przeszły wstępną ocenę, Kapituła Konkursu w terminie do 11 października 2024 r. wybierze Projekty, które w jej ocenie będą najlepsze i których celem jest promocja i rozwijanie profilaktyki oraz edukacji i aktywizacji osób żyjących z HIV/AIDS. Kapituła w swoim wyborze będzie kierować się w szczególności Kryteriami Konkursu „Pozytywnie Otwarci 2024" takimi jak:

Znaczenie problemu:

• Czy podjęte działania odpowiadają na istotne potrzeby społeczne?

• Kto jest beneficjentem działań i jak liczna jest (lub perspektywicznie może być) grupa beneficjentów?

Rezultaty:

• Jakie są przewidywane realne rezultaty podjęcia działań?

• Jakie są dotychczasowe efekty działań, jeśli wniosek dotyczy rozwijania Projektów już istniejących?

• W jaki sposób uzyskane korzyści uzasadniają poniesione koszty? Innowacyjność:

• Charakter i zakres innowacyjności w podejściu do problemu. Jaka jest dotychczasowa praktyka postępowania w zagadnieniu, którego Projekt dotyczy i w czym działania opisane Projektem przyczynią się do poprawy tej dotychczas stosowanej praktyki?

• Czy Projekt wspiera nowe grupy docelowe, które do tej pory nie korzystały z edukacji, wsparcia lub profilaktyki HIV/AIDS, HCV i/lub innych STI?

• Czy Projekt odpowiada na niezaspokojone dotąd potrzeby grupy docelowej?

• Czy zaproponowane w Projekcie narzędzie jest nowe dla danej grupy docelowej lub problemu, czy było już używane w danej grupie docelowej i czy było efektywne?

Metodologia:

• Czy podjęte działania są zorientowane na konkretne, jasno określone cele?

• Czy cel jest mierzalny lub może być zdefiniowany z użyciem mierzalnych wskaźników (statystyki)?

• Czy planowane działania mają charakter działań jednorazowych, czy powtarzalnych lub wprowadzonych trwale?

• Czy oceny znaczenia i osiąganych rezultatów oparte są o jasne, wymierne kryteria?

V. Prawa autorskie i zasady przyznawania Nagród w Konkursie

1. Zgłaszając Projekt do Konkursu Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych do Projektu oraz że jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń. Uczestnik wyraża zgodę na ich rozpowszechnianie w Serwisie w celu publikacji nagrodzonych Projektów. Organizator ma także prawo do opublikowania listy Laureatów Konkursu na stronach Serwisu oraz innych stronach należących lub wspieranych przez Organizatora.

2. Wyniki Konkursu zostaną przedstawione w Serwisie nie później niż do 14 października 2024 r.

3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem, Nagroda zostanie przyznana kolejnemu wybranemu przez Kapitułę Konkursu Projektowi spełniającemu wymagania określone w Regulaminie.

4. W każdym Obszarze może być przyznana więcej niż jedna Nagroda – do wyczerpania puli.

5. Laureaci wybranych Projektów otrzymają Nagrody. Statuetki zostaną wręczone Laureatom podczas Konferencji z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Warszawie.

6. Laureaci Konkursu zobowiązują się do udziału w Konferencji, o której mowa w punkcie art. V, p. 5.

7. Laureaci Konkursu i osoby realizujące Projekt w regionach lub na poziomie lokalnym, zobowiązują się do udzielania na prośbę przedstawicieli mediów informacji na temat nagrodzonego Projektu. Laureaci projektu zobowiązują się do przygotowania listy bezpośrednich kontaktów (imię, nazwisko, numer telefonu) do osób realizujących projekt i udostępnienia tych kontaktów biuru organizacyjnemu Konkursu na jego prośbę.

8. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie opisów nagrodzonych Projektów na stronie Serwisu.

9. Laureaci Konkursu zobowiązują się do przesłania wstępnego harmonogramu działań, na które została przyznana Nagroda, do 31 grudnia 2024, zrealizowania tych działań do 31 grudnia 2025 r. oraz przesłania pisemnego podsumowania efektów wdrożonego Projektu na adres poczty elektronicznej: [email protected] do dnia 31 stycznia 2026 r.

VI. Nagrody

1. Nagrody będą przyznane Laureatom Konkursu.

2. Nagrodami są granty w wysokości do 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych) każdy – „maksymalna wartość Nagrody". Nagrody nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent.

3. W przypadku przyznania Nagrody Organizator poinformuje Uczestnika o wygranej w Konkursie pocztą elektroniczną na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym, w ciągu 14 dni oraz powiadomi o sposobie i trybie przekazania Nagrody. Nagrody zostaną przekazane na podstawie odrębnych umów z Laureatami o przekazaniu grantu.

4. Organizator nie odpowiada za brak możliwości odbioru Nagrody przez Uczestnika z przyczyn niezawinionych przez Organizatora, w szczególności wobec braku kontaktu z Uczestnikiem. Uczestnik ostatecznie traci prawo do Nagrody w przypadku braku możliwości przekazania Nagrody Uczestnikowi bez winy Organizatora w terminie do 31 grudnia 2024 roku.

5. Wszelkie doręczenia na adresy Uczestnika (pocztowe i poczty elektronicznej) wskazane przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym lub treści reklamacji, będą uważane za prawidłowe, o ile Uczestnik nie poinformuje Organizatora o zmianie tych danych z

14-dniowym wyprzedzeniem.

VII. Dane osobowe

1. Osoba fizyczna, przekazująca swoje dane osobowe w celu zgłoszenia Uczestnika w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz przez Agencję, z którą Organizator współpracuje przy realizacji Konkursu: Alfa Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Darwina 12 lok 36, 03-488 Warszawa, w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu, w tym do wyłonienia Laureatów i przekazania Nagród.

2. Osoba fizyczna, przekazująca swoje dane osobowe w celu zgłoszenia Uczestnika w Konkursie ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Administratorem danych jest Organizator Konkursu.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje są zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Tytuł maila powinien brzmieć „Reklamacja Konkursu Pozytywnie Otwarci". Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do 25 października 2024 r. Rozpatrzeniem wszystkich reklamacji zajmie się Organizator.

2. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zawierające imię, nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika, dokładny adres oraz powód reklamacji. Inne reklamacje nie podlegają rozpoznaniu i nie będzie na nie udzielana odpowiedź.

3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni, włączając w to wysłanie pocztą elektroniczną zawiadomienia do Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji tj. ostatecznie postępowanie reklamacyjne kończy się do 8 listopada 2024 r.

4. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne.

IX. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu Nagrody.

2. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Uczestnika Konkursu w żadnym przypadku nie przekroczy maksymalnej wartości Nagrody przewidzianej w niniejszym Regulaminie.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z funkcjonowania Poczty Polskiej, podmiotów świadczących usługi kurierskie, w tym za brak doręczenia, nieprawidłowe doręczenie, przetrzymanie przesyłki pocztowej, zniszczenie lub uszkodzenie przesyłki.

4. Organizator Konkursu dołoży wszelkich starań, aby sprzęt techniczny użyty do przeprowadzenia Konkursu działał bez zarzutu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z wadliwego działania sprzętu, w tym w szczególności serwera, problemy techniczne, opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody we wzięciu udziału w Konkursie w związku z funkcjonowaniem strony Serwisu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagród przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora przyznanie takich Nagród nie będzie możliwe. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się zapewnić Uczestnikom Konkursu inne nagrody o zbliżonej wartości.

X. Zasady realizacji zwycięskiego projektu

1. Laureat nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym została przyznana nagroda przedstawi szczegółowy harmonogram realizacji projektu.

2. Laureat zobowiązuje się przekazać nie później niż na trzy tygodnie przed realizacją projektu biuru organizacyjnemu Konkursu do wglądu materiały informacyjne związane z projektem takie jak: scenariusze, teksty na stronę internetową, ulotki, projekty stron internetowych, aplikacji lub inne treści właściwe dla charakteru Projektu. Organizator ma prawo zwrócić się o wyjaśnienie planowanych decyzji projektowych lub zgłosić zastrzeżenia dotyczące poprawności merytorycznej projektu, które Laureat zobowiązuje się uwzględnić.

3. Laureat zobowiązuje się dokumentować przebieg realizacji projektu:

a. W przypadku projektów zawierających szkolenia, warsztaty, lekcje, spotkania (dalej: spotkania) – Laureat przekaże drogą elektroniczną do biura organizacyjnego w terminie 4 tygodni od zakończenia ostatniego spotkania, listę wykładowców wraz z datami spotkań i własnoręcznymi podpisami wykładowców poświadczającymi przeprowadzenie działań projektowych zgodnie z planem.

b. Laureat, o ile nie istnieje ryzyko ujawnienia tożsamości osób żyjących z HIV, zobowiązuje się dokumentować fotograficznie i/lub filmowo przebieg projektu oraz uregulować kwestię zgód na publikację wizerunku osób widocznych na zdjęciach/filmach. Laureat przekaże zdjęcia z realizacji projektu biuru organizacyjnemu Konkursu. Biuro ma prawo wykorzystać je w działaniach komunikacyjnych dotyczących realizacji projektu i Konkursu.

XI. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie Serwisu.

2. Projekty lub inne materiały przesłane przez Uczestnika do Organizatora w ramach Konkursu nie podlegają zwrotowi.

3. Tytuły poszczególnych punktów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie w granicach dozwolonych przepisami prawa. 5. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

informacje

Copyright by © Gilead Sciences Poland 2017 - All rights reserved | PL-HIV-2020-09-0013 | Nota prawna | Polityka cookies | Zdarzenia niepożądane